خطر کلاهبرداری

این سایت هیچگونه فعالیتی در اینستاگرام ندارد و تمامی صفحه هایی که با نام karajnose مشغول فعالیت هستند کلاهبرداری است.